Zaključeni projekti

Hiking & Biking

Projekt Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja z akronimom Hiking & Biking zajema območje regij Pomurje, Podravje, Koroška in sosednja avstrijska Štajerska. V okviru tematike »Rekreacija in narava« so v projektu obravnavana naslednja področja: pohodništvo, kolesarjenje in nordijski fitnes. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru OP SI-AT 2007-2013.

REG-NET

Izvajanje projekta bo pripomoglo h tesnejšemu sodelovanju v okviru regionalnega sodelovanja za prostorski  in gospodarski razvoj. Z doseganjem projektnih ciljev bomo pozitivno vplivali tudi na posamezna področja(npr. turizem, skupne naložbe, trgovina, komunikacijske tehnike, itd.). Pomembna je tudi vzpostavitev regionalne informacijsko - razvojne – prostorske mreže ter redna izmenjava informacij in izkušenj na strani Slovenije in Madžarske.

SPRINT

Ustvarjanje podpornega okolja za krepitev inovativnega in Tehnološkega potenciala na čezmejnem območju.

ZEN - Zero-impact cultural heritage Event Network

Projekt se loteva tematike izvajanja kulturnih in drugih dogodkov v  mestih in mestnih središčih, ter pri tem njihovih negativnih vplivov na kulturno oz. naravno dediščino, mesto in okolje. Dogodki privabljajo velike množice ljudi in le-ta posledično vpliva na okolje, mesto in dediščino v mestih. V času izvajanja dogodkov lahko prihaja do povečanega onesnaževanja okolja (odpadki, zrak, hrup, itd.), povečanja prometa, poslabšanja kulturne krajine, degradacija dediščine, itd.

Rešujmo skupaj

Čezmejno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med obmejnimi regijami Slovenije in Madžarske

Maraton

Namen projekta MARATON je vzpostavitev in promocija podporne storitve - stičišča za podjetja, raziskovalce in študente v obliki on-line borze raziskovalnih študentskih nalog in predstavlja konkretno rešitev na zaznane gospodarske in razvojne izzive na programskem območju.

Sodelovanje mest – City Cooperation

Projekt City Cooperation – Sodelovanje mest je mednarodni projekt, v okviru katerega je vzpostavljeno tesno sodelovanje mest obmejnih regij vzhodne avstrijske Štajerske, vzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske.

Right profession

Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila mladih brezposelnih, ki končajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti službe ter tako prispevajo k strukturni brezposelnosti v regiji. Čezmejni cilj pa je predvsem okrepitev pretoka delovne sile med sosednjima državama. Seveda pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, ki pripravljajo proces izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam trga.

CVŽU Pomurje

Center vseživljenjskega učenja Pomurja (krajše: CVŽU Pomurja) je projekt partnerjev iz severovzhodnega konca Slovenije, ki so se povezali v mrežo, ki ponujajo informiranje, svetovanje, motiviranje in različne oblike neformalnega in formalnega učenja za prebivalce in za organizacije v Pomurju.
V okviru CVŽU Pomurja vam nudijo informiranje in svetovanje s področja vseživljenjskega učenja, energetske učinkovitosti, podjetništva, izobraževanja, zaposlovanja in družinskega življenja.

3 PARKI - 3PARK

Murska Sobota, Körmend in Gornja Radgona so tri mesta v čezmejni regiji, ki so se odločila, da se bodo povezana lažje promovirala v regiji in Evropi kot male, a napredne in v prihodnost usmerjene skupnosti, ki želijo ohraniti kulturno in naravno dediščino ter identiteto za prihodnost, obenem pa  ob nudenju visokega standarda kakovosti življenja in bivanja svojim prebivalcem zagotoviti trajnostno rast in razvoj. 

Tako je nastal skupni projekt 3PARKI/ 3PARK: