O nas

Razvojni center Murska Sobota (RCMS) je regionalna inštitucija in z marcem 2016 vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij za programsko obdobje 2014-2020 kot nosilna institucija, ki tako uporablja naziv regionalna razvojna agencija (RRA). Poleg Razvojnega centra Murska Sobota so v evidenco regionalnih razvojnih agencij za programsko obdobje 2014-2020 za opravljanje splošnih razvojnih nalog vpisane tudi sodelujoče inštitucije: Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Prleška razvojna agencija, giz in PORA, razvojna agencija Gornja Radgona. Pogodbeni partner je tudi Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.

Razvojni center Murska Sobota je regionalna inštitucija, katere namen je spodbujanje skladnega gospodarskega razvoja v Pomurski regiji ter v Mestni občini Murska Sobota.

Temeljna dejavnost javnega zavoda je opravljanje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji in pospeševanje podjetniškega ter gospodarskega razvoja občine in regije.
Poleg tega opravlja Razvojni center Murska Sobota naloge in aktivnosti na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v okviru Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji.
 

Naloge

Razvojni center Murska Sobota izvaja zlasti naslednje naloge spodbujanja skla­dnega regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu:

 • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regi­onalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
 • priprava dogovorov za razvoj regije,
 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
 • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.

 

Razvojni center Murska Sobota lahko opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, če izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja skladni regionalni razvoj:

 • izvajanje regijskih finančnih shem,
 • izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter
 • izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.

Razvojni center Murska Sobota opravlja tudi naslednje naloge za ustanovi­telja:

 • sodelovanje in priprava projektov, sodelovanje pri po­stopkih javnih razpisov, naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
 • sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij ustanovitelja,
 • obveščanje, splošno svetovanje, pomoč pri prijavi na razpise in izvedbi projektov ustanovitelja,
 • usklajevanje, koordinacija projektov ustanovitelja in dru­gih javnih zavodov.

Strokovne izkušnje

Naše strokovne izkušnje segajo na področja:

 • Informiranja gospodarskih in socialnih organizacij na področju pridobivanja regionalnih, nacionalnih in evropskih razvojnih spodbud;
 • Svetovanja, priprave študij in pomoči pri izvajanju projektov;
 • Posebne pomoči podjetjem pri pripravi podjetniških projektov;
 • Razvoja in promocije inovativnih finančnih instrumentov in iniciativnih shem za pospeševanje in spodbujanje investicij malega gospodarstva v sodelovanju z GZS in OZS;
 • Ohranjanje konkurenčnost in prenosa dobrih praks in izkušenj ter znanja drugih organizacij na nacionalni, čezmejni in evropski ravni.

 

 

Dokumenti: