Program Pomurje

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2019

Spremenjeni Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2019 z dne 14.9.2017 (priponka)
Spremenjeni Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2017 z dne 21.7.2016 (priponka)

Pravne podlage:
- Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010-2017 (ZRPPR1015-B) (Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2.6.2017)
- Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010-2015 (ZRPPR1015-A) (Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015)
- Ukaz o razglasitvi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010-2015 (ZRPPR1015) (Uradni list RS, št 87/2009 z dne 2. 11. 2009)

Osnovni ukrep razvojne podpore je priprava in izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije.

(v nadaljnjem besedilu: program). S programom se namenijo iz proračuna Republike Slovenije dodatna sredstva v višini 33 milijonov eurov.

Program zajema naslednje instrumente:
Instrument 1: Spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest,
Instrument 2: Spodbujanje razvoja človeških virov,
Instrument 3: Spodbujanje socialnega podjetništva,
Instrument 4: Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investitorje
Instrument 5: Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji.

Program izhaja iz regionalnega razvojnega programa in vsebuje:
– prikaz stanja in razvojnih problemov, ki jih rešuje,
– določitev ključnih razvojnih priložnosti, ki jih podpira,
– določitev ciljev in kazalnikov merjenja ciljev,
– instrumente in aktivnosti ter projekte znotraj njih,
– finančno konstrukcijo po instrumentih in stroške izvajanja programa ter
– način izvajanja in spremljanja programa.

Šesti odstavek 4. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji eksplicitno določa, da mora biti ta program v celoti uresničen do leta 2015 v skupni vrednosti 33 mio EUR. Z namenom zagotovitve realizacije tega določila se je Vlada RS odločila izvajanje zakona podaljšati do 31.12.2017 in ponovno do 31.12.2019.