Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 31. december 2018

Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Predmet javnega poziva: 
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.
Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju, prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj
za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.
Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljena.
Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni tehnični pogoji:
– vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje;
– AC polnilna postaja z vsaj 1 x 7-polno vtičnico (IEC 62196, Type2, Mode 3) in vsaj eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22 kW in/ali DC kombinirana polnilna postaja CCS + ChaDemo s skupno močjo do 22 kW;
– polnilna postaja naj ne zaklepa vtikača kabla v postaji med polnjenjem;
– ročni, uporabniku dosegljivi »reset« (ponastavitev) polnilne postaje v primeru izpada;
– delovanje po principu priključi in polni brez identifikacije;
– možnost kasnejše nadgradnje postaje s števcem porabe ter sistemom za plačevanje s plačilnimi karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim ustreznim načinom plačila polnjenja.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: 
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril v uradni evidenci Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso),
in ki s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja (občine vlagateljice).

Priznani stroški naložbe: 
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer: 
– priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
– parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
– ustreznih talnih označb, vključno s prometnim znakom.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100% vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo. 

Rok: Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Več o javnem pozivu