Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

Razpis odprt do: 
sreda, 15. maj 2019

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP)1 , ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta2  v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (v nadaljevanju: Pečat odličnosti), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: 
Upravičenci so MSP, ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Razpisana sredstva: Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih operacij, znaša skupaj 1.050.000 EUR.

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, pri čemer so predvidena štiri odpiranja. Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 13.1.2017, za drugo odpiranje 15.5.2017, za tretje odpiranje 15.5.2018 in za četrto odpiranje 15.5.2019. 

Več o javnem razpisu