Javni razpis garancij za bančne kredite v regiji POMURJE

Razpis odprt do: 
četrtek, 19. april 2018

Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji Pomurje.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji Pomurje (RGS Pomurje) za bančne kredite, ki jih RA Sinergija kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o izvajanju regijske garancijske sheme na območju Pomurske regije, sklenjene med Slovenskim regionalno razvojnim skladom in RA Sinergijo, ter v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regiji Pomurje, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Skupen garancijski potencial RGS Pomurje znaša 3.840.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znašajo 1.200.000,00 EUR, in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 19. 4. 2018.

Upravičenec lahko pridobi garancijo v višini od 50 do 80 % odobrenega bančnega kredita. Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR. RGS deluje po principu de minimis.

Obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po posameznih bankah (obrestna mera od 1,85 % do 2,13 % + 6 mesečni EURIBOR).

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Razvojne agencije Sinergija:  www.ra-sinergija.si/sl/rgs/ .

Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran RA Sinergija  www.ra-sinergija.si,  oziroma podstran RGS Pomurje www.ra-sinergija.si/sl/rgs/, ali pišite na rgs.pomurje@ra-sinergija.si oziroma pokličite na telefonsko številko 02/ 538 13 58 (ga. Valerija Vogrinčič), ob delavnikih med 8.00 in 12.00 uro.

Več informacij o RGS Pomurje  in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.