P7R 2017 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 1. oktober 2018

P7R 2017 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Predmet in namen javnega razpisa:
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
Do mikrokredita so upravičeni MSP:
- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju,
- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:
- območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Razpisana sredstva: Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer:
- Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR

Kreditni pogoji:
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri.
Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Upravičeni stroški:
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
- izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov11),
- izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
- izdatki za nakup storitev,
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Roki za predložitev vlog:
Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018.

Razpisna dokumentacija je na voljo na:
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=62