Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

Razpis odprt do: 
torek, 31. december 2019

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega Programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj1 v letih 2016 do 2020 (v nadaljevanju: program) sofinancira2 zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem podrocju skladno z 12. clenom ZUreP-1 in 1. alinejo 2. odstavka 154. clena SZ-1 tako, da:
a) daje ugodna dolgorocna stanovanjska posojila lokalnim skupnostim, javnim nepremicninskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam in b) investira skupaj z lokalnimi skupnostmi, javnimi nepremicninskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami – soinvestitorstvo.

2. Upraviceni prosilci
1. lokalne skupnosti ali njihovi proracunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje javnih najemnih stanovanj,
2. javni nepremicninski skladi in
3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. clena SZ-1.

Višina sredstev za izvajanje programa
Za izvajanje programa SSRS namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri cemer je 10 milijonov evrov sredstev namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov sredstev pa za soinvestitorstvo. Poraba sredstev programa je zaradi trajanja projektov predvidena sukcesivno v letih od 2016 do 2020 oziroma do zakljucka in celotne realizacije projekta. Nadzorni svet SSRS lahko, glede na izkazan interes prosilcev ter razpoložljiva sredstva, s sklepom poveca ali zmanjša financna sredstva za izvajanje tega programa. Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2020.

Rok: Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2020.

Več o programu