Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP

Razpis odprt do: 
sreda, 31. oktober 2018

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP(z oznako »MSP 6 – naložbe s kapitalsko utrditvijo«)

Namen programa: Namen programa SID banke je spodbujanje naložb in kapitalsko utrjevanje mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP).

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Vlogo za financiranje lahko oddajo kapitalske družbe s sedežem v Evropski uniji, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena posebnih pogojev (v nadaljevanju: pravna oseba).

Razpisnik: Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Ljubljana (SID banka)

Razpisana sredstva: Obseg sredstev programa SID banke znaša 100.000.000 EUR. Od tega 25.500.000,00 EUR sredstev zagotavlja MGRT, 74.500.000,00 EUR sredstev pa SID banka.Oblika financiranja je kredit.

Najnižji znesek kredita znaša 100.000,00 EUR na projekt, najvišji znesek kredita pa 5.000.000,00 EUR na projekt.Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj osem let in največ 12 let.

Rok: Program SID banke velja od dneva objave na spletni strani SID banke do porabe sredstev programa SID banke oziroma do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji spletni strani.

Skrajni rok za odobritev kredita je 31. 12. 2018. Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31. 10. 2018.

Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31. 12. 2018.

Obrazci SID banke iz točke 2.1(11) posebnih pogojev so objavljeni na http://www.sid.si/financiranje-dokumenti, v formatu za izpolnjevanje pa so v okviru oddaje vloge dostopni na portalu https://vloge.sid.si. Vloga za financiranje se predloži v elektronski obliki. Vse stroške priprave in oddaje vloge za financiranje nosi pravna oseba.

Več informacij